การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565

29 เม.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
29 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565 ตามกรอบความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา