การแสดงผล

+
-

การส่งเสริมคุณธรรมของกองแผนงานและสารสนเทศ

2 มิ.ย. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...

การส่งเสริมคุณธรรมของกองแผนงานและสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม วินัย ค่านิยม การเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล

 

Link :  https://youtu.be/bWwt4y-ZTKw  พวกเราผ่านการคัดเลือกมาแล้ว :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 8 สิงหาคม 2557