การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนายกระดับฝีมืออาชีพนวดแผนไทย

9 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนายกระดับฝีมืออาชีพนวดแผนไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย และโรงเรียนสอนนวดไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ ซึ่งจะร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร นวดแผนไทย การแข่งขันฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน