การแสดงผล

+
-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

6 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม