การแสดงผล

+
-

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่

8 ก.ย. 2565 11:16:32

...
...
...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัลย์ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านทางวีดีทัศน์ทางไกล ในหัวเรื่องข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน และการใช้ทรัพย์สินทางราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในหัวเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้บทบาทภารกิจใหม่ และการบริการด้วยใจโดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้