การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 553
2 นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรม 434
3 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 372
4 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 338
5 นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 237
6 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 446
7 นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 449
8 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 217
9 นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 165
10 นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 213
11 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 178
12 นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 215