การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางราชการ 1,017
38 เอกสารสำหรับคนต่างด้าว 1,081
39 แบบฟอร์มรายงานผลการอบรม/เรียน/ศึกษาภาษาอังกฤษ 373
40 รายงานพิเศษ เรื่องรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อกระทรวงแรงงาน 405
41 รายงานพิเศษ เรื่องคนไทยกลัวภาษาอังกฤษ 512
42 รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 29,373
43 บันทึกความเข้าใจ (MoU) และข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement) ด้านแรงงาน ระหว่าง ไทย-เวียดนาม 1,004
44 รายละเอียดการรับสมัครข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 810
45 ผลการประชุมหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรีกับผู้แทนสมาคมการค้าไทย-ยุโรป (Thai European Business Association: TEBA) 639
46 การเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามข้อผูกพันการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 513