การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ประกาศเจตจำนงสุจริตหน่วยงาน พ.ศ. 2565 116
26 แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 176
27 ประกาศ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 150
28 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2565 116
29 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปี 2564 196
30 คู่มือการใช้งานแบบคำขอแปลภาษาออนไลน์ 567
31 รายงานนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในต่างประเทศ 844
32 แบบฟอร์มขอผู้เชียวชาญญี่ปุ่น 383
33 คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 1,597
34 การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางราชการ 955
35 เอกสารสำหรับคนต่างด้าว 1,013
36 แบบฟอร์มรายงานผลการอบรม/เรียน/ศึกษาภาษาอังกฤษ 353