การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส 2565 142
26 คำสั่งคุณธรรมจริยธรรม 2565 (ใหม่) 154
27 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 462
28 ประกาศเจตจำนงสุจริตหน่วยงาน พ.ศ. 2565 139
29 แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 218
30 ประกาศ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 181
31 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2565 134
32 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปี 2564 222
33 คู่มือการใช้งานแบบคำขอแปลภาษาออนไลน์ 594
34 รายงานนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุในต่างประเทศ 861
35 แบบฟอร์มขอผู้เชียวชาญญี่ปุ่น 402
36 คำขออาสาสมัครญี่ปุ่น 1,672