การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 44
14 ผลวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบภายใต้ MRS และ IMT-GT 89
15 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี IM Japan 71
16 รายงานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ 95
17 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 67
18 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ รอบ 6 เดือน กองวิเทศสัมพันธ์ 60
19 หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ).docx 73
20 ใบแทนหนังสือรับรอง (มฐ. ๙) (ภาษาอังกฤษ) 77
21 รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ(ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 66
22 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 99
23 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 119
24 ประกาศเจตจำนงสุจริต พ.ศ. 2565 165