การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ 45
14 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 31
15 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ รอบ 6 เดือน กองวิเทศสัมพันธ์ 41
16 หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ).docx 31
17 ใบแทนหนังสือรับรอง (มฐ. ๙) (ภาษาอังกฤษ) 37
18 รายงานผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ(ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 48
19 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 72
20 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 97
21 ประกาศเจตจำนงสุจริต พ.ศ. 2565 137
22 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส 2565 127
23 คำสั่งคุณธรรมจริยธรรม 2565 (ใหม่) 139
24 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 379