การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16
2 สรุปผลการฝึกอบรม ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ปี 2557 - 2566 9
4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15
5 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงานภายใต้โครงการเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) 13
6 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกอบรมทักษะสีเขียว (Green Skills) กรณีศึกษาโครงการ GCI 11
7 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน 20
8 ประกาศ ชมเชยการทำความดี 18
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม (กวส.) 23
10 ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 21
11 ผลวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบภายใต้ MRS และ IMT-GT 47
12 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี IM Japan 31