การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ IM Japan 14
2 ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาษาอังกฤษ 22
3 รายงานผลการดำเนินงานกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 42
4 ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 90
5 สรุปผลการฝึกอบรม ภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 91
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ (ลาวกัมพูชาเมียนมา) ปี 2557 - 2566 81
7 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 63
8 ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงานภายใต้โครงการเศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) 29
9 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการฝึกอบรมทักษะสีเขียว (Green Skills) กรณีศึกษาโครงการ GCI 30
10 ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน 42
11 ประกาศ ชมเชยการทำความดี 43
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม (กวส.) 53