การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 พ.ย. 2565

ประชุมสภาการเทคนิคอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET Council: ATC) ครั้งที่ 2

23 พ.ย. 2565

ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในรัฐอิสราเอล ครั้งที่ 1/2565

9 พ.ย. 2565

การประชุมระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)

8 พ.ย. 2565

ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานโครงการรับรองทักษะร่วมกัน (MRS) สาขาโลจิสติกส์

21 ต.ค. 2565

ประชุมร่วมกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (JBMA) และศูนย์ฝึกอบรมการบำรุงรักษาอาคาร (BMTC)

19 ต.ค. 2565

ประชุมหารือด้านการพัฒนากำลังแรงงานในยานยนต์ไฟฟ้า EV

7 ต.ค. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อสอดแทรกทักษะสีเขียวและทักษะดิจิทัลในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

7 ต.ค. 2565

การประชุมระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับผู้แทน E&E Solutions Inc

6 ต.ค. 2565