การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมด้านหลักธรรมทางศาสนา

21 มิ.ย. 2566

องค์กรคุณธรรม การสร้างวินัยความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย

21 มิ.ย. 2566

การประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 111 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

15 มิ.ย. 2566

การแนะนำตัวและรับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น สาขา Mechanical Engineering

14 มิ.ย. 2566

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

14 มิ.ย. 2566

การประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 111 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

14 มิ.ย. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค ภายใต้โครงการรับรองทักษะร่วมกัน (MRS) เพื่อดำเนินการนำร่องการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาโลจิสติกส์ ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

9 มิ.ย. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความจำเป็นในการเสริมทักษะแรงงานข้ามชาติและการทำข้อตกลงการรับรองทักษะร่วมกันระหว่างประเทศ”

16 พ.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2566