การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการแข่งขันทักษะฝีมือจีน-อาเซียน

26 ก.ย. 2566

การประชุมความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำความเย็นสีเขียว ครั้งที่ 2 (The 2nd GCI III Strategic Partner Coordination)

30 ส.ค. 2566

ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอรับทุนความช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA)

10 ส.ค. 2566

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ข้อท้าทาย และความร่วมมือกับ OECD

11 ก.ค. 2566

ประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน

28 มิ.ย. 2566

ประกาศ ชมเชยการทำความดี

28 มิ.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

28 มิ.ย. 2566

การประชุมพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะต่อระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการเข้าสู่ตลาด (TAFTA MAIC ครั้งที่ 4)

28 มิ.ย. 2566

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

26 มิ.ย. 2566