การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 111 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

14 มิ.ย. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค ภายใต้โครงการรับรองทักษะร่วมกัน (MRS) เพื่อดำเนินการนำร่องการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาโลจิสติกส์ ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

9 มิ.ย. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความจำเป็นในการเสริมทักษะแรงงานข้ามชาติและการทำข้อตกลงการรับรองทักษะร่วมกันระหว่างประเทศ”

16 พ.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2566

ศึกษาดูงาน Aptaskil Competence Center เป็นศูนย์พัฒนาความสามารถสำหรับวิชาชีพด้านการผลิต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

28 เม.ย. 2566

การประชุมร่วมกับนายจูสต์ คอร์เธ่ ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม

26 เม.ย. 2566

ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการรองรับทักษะร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาขาช่างก่อสร้าง (ก่ออิฐ ฉาบปูน)

19 เม.ย. 2566

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

3 เม.ย. 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

2 มี.ค. 2566