การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค ภายใต้โครงการรับรองทักษะร่วมกัน (MRS) ณ ศูนย์ทดสอบภายใต้หน่วยงานเพื่อการศึกษาด้านเทคนิคและการพัฒนาทักษะฟิลิปปินส์

26 มิ.ย. 2566

องค์กรคุณธรรม การจัดเก็บข้อมูล/เอกสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

21 มิ.ย. 2566

องค์กรคุณธรรม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

21 มิ.ย. 2566

องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมด้านหลักวิถีวัฒนธรรมไทย

21 มิ.ย. 2566

องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรมด้านหลักธรรมทางศาสนา

21 มิ.ย. 2566

องค์กรคุณธรรม การสร้างวินัยความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย

21 มิ.ย. 2566

การประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 111 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

15 มิ.ย. 2566

การแนะนำตัวและรับมอบอาสาสมัครญี่ปุ่น สาขา Mechanical Engineering

14 มิ.ย. 2566

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

14 มิ.ย. 2566