การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ ครั้งที่ 2

10 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน 3 คณะ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม (2) คณะทำงานพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) คณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น