การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือความต้องการแรงงานเพื่อขยายฐานการส่งออกแรงงานไทยสาขาช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงพร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

2 ก.พ. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือความต้องการแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ AH NGAU Engineering LTD. เพื่อขยายฐานการส่งออกแรงงานไทยสาขาช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงไปทำงานในสถานประกอบการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า Black Point Station Hong Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง