การแสดงผล

+
-

งานเวทีเสวนาในพิธีปิดโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่ 2 (the Young Futuremakers Thailand-Phase II)

30 เม.ย. 2567 10:56:07

...
...
...
...
...
...
...
ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมเป็นผู้อภิปรายในงานเวทีเสวนาในพิธีปิดโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่ 2 (the Young Futuremakers Thailand-Phase II) ในฐานะหน่วยงานจัดฝึกอบรมของโครงการฯ ณ ห้องบางลำพู 4 ชั้น 6 โรงแรมอมารี กรุงเทพ โดยมีผู้แทนจากกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และกองวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือประชุมด้วยตนเองเต็มรูปแบบ
ที่ผ่านมา ทั้ง 4 สถาบันได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงเทคนิคผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเยาวชนกำหนดเป้าหมาย จำนวน 500 คน (อายุระหว่าง 15 - 29 ปี) โดยมียอดผู้ผ่านการฝึกอบรมจริง ได้แก่ 1) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จำนวน 80 คน 2) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จำนวน 142 คน 3) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 132 คน และ 4) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จำนวน 151 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 505 คน
โดยภายในงานเป็นเวทีเสวนาในพิธีปิดโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคตฯ แบ่งเป็นการเสวนา 2 ช่วง ซึ่งมีรายละเอียดงาน ได้แก่ 1) ช่วงที่ 1 หัวข้อ “เสียงจากเยาวชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ” ซึ่งสะท้อนประสบการณ์ สิ่งที่เรียนรู้ และการต่อยอดจากการฝึกอบรมในสายอาชีพของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรม สำหรับช่วงที่ 2 หัวข้อ “บทเรียนที่ได้รับและโอกาสในการต่อยอดโครงการในอนาคต” ซึ่งมีนายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ร่วมเป็นผู้อภิปรายได้เชิญจากทั้งผู้แทนจากภาครัฐ สภานายจ้าง และองค์การลูกจ้างร่วมเสวนาเกี่ยวกับการต่อยอดโครงการสู่การมีงานทำของเยาวชนต่อไปในอนาคต โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางการรับมือและการแก้ไขปัญหา mismatch ในตลาดแรงงาน ผ่านการบูรณาการของแต่ละภาคส่วนต่อไปในอนาคต