การแสดงผล

+
-

การฝึกอบรมภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว

26 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
25 มี.ค. 67 เวลา 09.30 น นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว ที่ดำเนินการภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) สาขาการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่แรงงานชาวกัมพูชา จำนวน 20 คน เพื่อให้มีทักษะการวิเคราะห์ การเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังสินค้า การใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนถ่าย และแบบจำลองการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เป็นต้น ณ บริษัท สยามขแมร์ค้าส่ง จำกัด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีทักษะและวิชาชีพตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและสถานประกอบกิจการไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนของประเทศไทยและจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ลดปัญหาแรงงานข้ามชาติ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ เป็นต้น