การแสดงผล

+
-

การประชุม Academic Quality Management System and Harmonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET)

14 มี.ค. 2567 16:13:28

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม Academic Quality Management System and Harmonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET) พร้อมด้วยนางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมเป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ IMT-GT ณ ห้องประชุมโมโนเคิล อาคาร 2 โรงแรม Graph Hotels กรุงเทพมหานคร
การประชุมหารือในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรม Health & Wellness ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และโอกาสในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม มาตรฐานวิชาชีพ กระบวนการรับรองทักษะ วิธีการยกระดับคุณภาพบริการและความร่วมมือในอนาคต