การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564 362
26 โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 389
27 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 205
28 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 2,031
29 ขั้นตอนการลาไปต่างประเทศ 1,719
30 ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 1,738
31 ขั้นตอนการขออนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ 694
32 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 (สำหรับข้าราชการผู้ต้องการแก้ไขหนังสือฉบับเดิม) 764
33 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1 (สำหรับข้าราชการผู้แสดงเจตนาครั้งแรก) 531
34 แบบฟอร์มตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตำแหน่งคนสวน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1 เป็นระดับ บ2 947