การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แบบฟอร์มการลา 460
14 แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล 57
15 แบบฟอร์มการประเมินข้าราชการ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 426
16 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 162
17 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 141
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2560 - 2564 978
19 ชื่อหน่วยงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 958
20 ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 759
21 ชื่อหน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 696
22 อักษรย่อหน่วยงาน ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,575
23 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 827/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 503
24 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 227