การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หนังสือมอบอำนาจ (เครื่องราชฯ) 56
2 แบบฟอร์มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 166
3 หนังสือรับรองเงินเดือน 27
4 แบบขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 99
5 แบบฟอร์มอื่นๆ 362
6 แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) 93
7 แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก 001/2566) 183
8 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย 49
9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 200
10 แบบฟอร์มการขอโอนมารับราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 121
11 แบบคำขอลาออกจากราชการ 175
12 แบบคำขอมีบัตร 357