การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หนังสือมอบอำนาจ (เครื่องราชฯ) 69
2 แบบฟอร์มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 216
3 หนังสือรับรองเงินเดือน 39
4 แบบขอลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 119
5 แบบฟอร์มอื่นๆ 442
6 แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) 130
7 แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก 001/2566) 236
8 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย 69
9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 264
10 แบบฟอร์มการขอโอนมารับราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 194
11 แบบคำขอลาออกจากราชการ 258
12 แบบคำขอมีบัตร 475