การแสดงผล

+
-

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

8 ม.ค. 2563

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึง 13 มกราคม 2563      

 

ไฟล์แนบ :ราคากลาง

ไฟล์แนบ :ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ขอบเขตของงาน(1)

ไฟล์แนบ :ขอบเขตของงาน(2)

ไฟล์แนบ :ขอบเขตของงาน(3)