การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: การประชุมปิดตรวจรายงานการเงินกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565