การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
97 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของกองบริหารการคลัง 311
98 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองบริหารการคลัง 384
99 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน พย. 64 954
100 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 296
101 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 718
102 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5,876
103 แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 12,122
104 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 256
105 ประกาศเจตจำนงสุจริต 296
106 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,049
107 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10,968
108 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 3,820