การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
85 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 714
86 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 343
87 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 411
88 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กพ. 65 1,010
89 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 269
90 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มค. 65 298
91 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 107
92 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 171
93 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ธค 64 568
94 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 123
95 การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 522
96 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 170