การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
73 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน พค. 65 389
74 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 98
75 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน เมย. 65 353
76 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินนอกงบประมาณจากจังหวัดและจากหน่วยงานอื่นๆ 189
77 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 1,119
78 ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565 111
79 ที่ รง 0402/ว 03444 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 301
80 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 137
81 ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน 672
82 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มีค. 65 1,128
83 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 270
84 ข้อมูลกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565 874