การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 184
62 ก่ารบันทึกบัญชีการรับเงินและสินทรัพย์จากการบริจาค 5,656
63 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 252
64 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 207
65 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 73
66 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สค. 65 208
67 รายงานต้นทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2564 111
68 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 108
69 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กค. 65 362
70 การรายงานทางการเงิน โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาขีพสู้สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอากาสในสังคม 889
71 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มิย. 65 344
72 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 87