การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 460
50 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 106
51 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 60
52 รายงานบัญชีเพื่อใช้ในการสอบทานข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 298
53 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 556
54 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 175
55 ก่ารบันทึกบัญชีการรับเงินและสินทรัพย์จากการบริจาค 5,363
56 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 239
57 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 197
58 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 69
59 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สค. 65 196
60 รายงานต้นทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2564 106