การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ข้อมูลกิจกรรมยอ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 127
50 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 61
51 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 71
52 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 276
53 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 142
54 ที่ รง 0402/ว 01724 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 373
55 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 590
56 ที่ รง 0402/ว 01008 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 250
57 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปกิบัติงาน 149
58 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 57
59 ที่ รง 0402/ว 00203 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 218
60 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือธันวาคม 2565 57