การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 137
50 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ธค 64 403
51 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 83
52 การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 413
53 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 129
54 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของกองบริหารการคลัง 218
55 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองบริหารการคลัง 304
56 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน พย. 64 702
57 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 214
58 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 608
59 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,157
60 แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 8,585