การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 95
38 ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน 315
39 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มีค. 65 525
40 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 159
41 ข้อมูลกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565 459
42 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 537
43 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 170
44 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 212
45 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กพ. 65 544
46 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 137
47 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มค. 65 225
48 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 80