การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 568
38 ผังบัญชีมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 227
39 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 142
40 ข้อมูลกิจกรรมยอ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 104
41 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 53
42 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 55
43 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 221
44 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 128
45 ที่ รง 0402/ว 01724 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 341
46 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 86
47 ที่ รง 0402/ว 01008 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 214
48 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปกิบัติงาน 133