การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 434
38 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 117
39 ก่ารบันทึกบัญชีการรับเงินและสินทรัพย์จากการบริจาค 4,268
40 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 205
41 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 165
42 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 56
43 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สค. 65 160
44 รายงานต้นทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2564 95
45 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 83
46 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กค. 65 297
47 การรายงานทางการเงิน โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาขีพสู้สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอากาสในสังคม 652
48 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มิย. 65 269