การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 58
26 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กค. 65 222
27 การรายงานทางการเงิน โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาขีพสู้สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอากาสในสังคม 475
28 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มิย. 65 222
29 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 49
30 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน พค. 65 262
31 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 66
32 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน เมย. 65 220
33 แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีรับเงินนอกงบประมาณจากจังหวัดและจากหน่วยงานอื่นๆ 137
34 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 877
35 ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565 69
36 ที่ รง 0402/ว 03444 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 180