การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 212
26 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 27
27 ตัวชี้วัดความสำเร็จการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 54
28 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 251
29 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 35
30 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 193
31 ที่ รง 0402/ว 0805 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ตัวชี้วัดความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาครวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 56
32 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 33
33 การรายงานกระทบยอดบัญชัีประจำเดือน 137
34 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 51
35 ที่ รง 0402/ว 03698 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 135
36 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 154