การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 36
14 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 186
15 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 29
16 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ไปพลางก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 173
17 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 62
18 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 447
19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 212
20 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 32
21 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 93
22 ขอส่งตัวอย่างหนังสือขออนุมัติดำเนินงานและขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน 236
23 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 1,761
24 รายงานบัญชีเพื่อใช้ในการสอบทานข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 200