การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 346
14 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 62
15 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 37
16 รายงานบัญชีเพื่อใช้ในการสอบทานข้อมูลทางบัญชีในระบบ New GMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 225
17 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 315
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 83
19 ก่ารบันทึกบัญชีการรับเงินและสินทรัพย์จากการบริจาค 2,292
20 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 156
21 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 135
22 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 38
23 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สค. 65 120
24 รายงานต้นทุนรวม ประจำปี พ.ศ. 2564 79