การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
169 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 558
170 เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสื้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 341
171 ที่ รง 0402/ว05191 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,399
172 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 199
173 ที่ รง 0402/ว 04585 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,049
174 ที่ รง 0402/ว04591 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปผีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 478
175 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 211
176 ที่ รง 0402/ว 04214 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,113
177 ที่ รง 0402/ว 04213 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,518
178 ที่ รง 0402/ว 03925 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใชจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,585
179 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 266
180 ที่ รง 0402/ว 0509 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ 2563 19,438