การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
145 ที่ รง 0402/ว 01008 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 898
146 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 154
147 ที่ รง 0402/ว 00374 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,046
148 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 244
149 ที่ รง 0402/ว 0033 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 มาตรการการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 982
150 ที่ รง 0402/ว 09311 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบรปะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,077
151 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 231
152 ที่ รง 0402/ว 08508 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,015
153 ที่ รง 0402/บช 087 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 1563 เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 211
154 ที่ รง 0402/ว 08431 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื้่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 3,206
155 ที่ รง 0402/ว08368 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14,178
156 ที่ รง 0402/ว 07812 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,172