การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
133 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 388
134 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,314
135 เผยแพร่เอกสารเศรษฐกิจพอเพียงและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 352
136 ร่างกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 511
137 เร่งรัด ติดตามการใช้ัจ่ายงบประมาณ 310
138 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,538
139 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 411
140 มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ 601
141 ซักซ้อมความเข้าใจการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ 285
142 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 926
143 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 213
144 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 290