การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
109 แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS 12,752
110 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 269
111 ประกาศเจตจำนงสุจริต 313
112 ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,140
113 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11,606
114 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 3,924
115 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 1,257
116 รายงานการประชุม การประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ) 354
117 รายงานการประชุม การประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 288
118 คู่มือการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 605
119 แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 224
120 แนวปฏิบัติการดำเนินงาน เรื่อง การเบิก-จ่ายพัสดุ 280