การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
109 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 1,207
110 รายงานการประชุม การประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ) 332
111 รายงานการประชุม การประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 276
112 คู่มือการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 585
113 แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 214
114 แนวปฏิบัติการดำเนินงาน เรื่อง การเบิก-จ่ายพัสดุ 268
115 การรับโทรศัพท์ให้น่าประทับใจ 161
116 ประกาศเจตจำนงสุจริต 257
117 รายงานต้นทุนรวม 432
118 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2/2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) 229
119 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 214
120 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 821