การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2567 69
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 10
3 การทบทวนและยืนยันกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 46
4 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566 139
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือธันวาคม 2566 15
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 29
7 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 137
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 24
9 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ไปพลางก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 149
10 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 55
11 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 430
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 177