การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 6
2 ที่ รง 0402/ว 01724 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 69
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 15
4 ที่ รง 0402/ว 01008 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 91
5 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปกิบัติงาน 98
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 18
7 ที่ รง 0402/ว 00203 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 114
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือธันวาคม 2565 25
9 ที่ รง 0402/ว 10043 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 106
10 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 28
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 43
12 ที่ รง 0402/ว 09084 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 160