การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ปรับปรุงคำอธิบายเพิ่มในผังบัญชีมาตรฐาน 36
2 การจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี 335
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 4
4 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 72
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 18
6 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 95
7 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 702
8 เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2567 86
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 13
10 รายงานลูกหนี้เงินยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 55
11 รายงานของผู่สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2566 33
12 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือกุมภาพันธ์ 2567 28