การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสั่งจ้างเลขที่ 167/2564

25 พ.ค. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อตลับชุดดรัมและหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เม.ย. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ส.ค. 2563

ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2563

6 ส.ค. 2563

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2563

ประกาศเจตจำนงสุจริต

22 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 พ.ย. 2561

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย. 2561

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 มี.ค. 2561