การแสดงผล

+
-

การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

21 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...

ในการประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรม ดังนั้น ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังจึงถ่ายทอดเจตนารมณ์ดังกล่าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองบริหารการคลัง โดยประกาศเจตนารมณ์ให้กองบริหารการคลังเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่