การแสดงผล

+
-

การประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

21 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...

ในการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองบริหารการคลัง และได้ประกาศเจตนารมณ์ให้กองบริหารการคลังเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)