การแสดงผล

+
-

แจ้งเลื่อนวันฝึกอบรม หลักสูตรการนวดปรับสมดุลโครงสร้าง

25 ก.พ. 2566 18:54:26

...

  ตามประกาศสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ลงวันที่

27 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ นั้น

เนื่องจากวิทยากรผู้สอนติดภารกิจเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอนได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนด ดังนั้น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จึงขอแจ้งเลื่อนวันปิด
รับสมัคร เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม และเลื่อนวันฝึกอบรม หลักสูตรการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง ดังนี้

(1) เลื่อนวันปิดรับสมัครการฝึกอบรม จากเดิมปิดรับสมัคร วันที่ 12 มีนาคม 2566
เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566

(2) เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมจากเดิม วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 4 เมษายน 2566

(3) เลื่อนวันฝึกอบรมจากเดิมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566