การแสดงผล

+
-

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

24 ก.พ. 2566 09:15:20

...

ตามที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้ประกาศสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัคร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566
ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ นั้น

เนื่องจากวิทยากรผู้สอนติดภารกิจเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จึงขอแจ้งเลื่อนวันปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม และวันฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ดังนี้

          1. เลื่อนวันปิดรับสมัครการฝึกอบรม จากเดิมปิดรับสมัคร วันที่ 8 มีนาคม 2566
เป็นวันที่ 4 เมษายน 2566

2. เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมจากเดิม วันที่ 9 มีนาคม 2566
เป็นวันที่ 5 เมษายน 2566

3. เลื่อนวันฝึกอบรมจากเดิมระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566
เป็นระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566