การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แนวทางการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระยะกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 49
14 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค. 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 64
15 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2566 85
16 แผนปฏิบัติราชการแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 60
17 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 244
18 ประกาศเจตจำนงสุจริตของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 237
19 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 221
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 185
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน รุ่น2 342
22 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล 301
23 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟลืเอกสารดิจิทัล 690