การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ผลการดำเนินงานของสถาบันฯประจำ ไตรมาสที่1/2567 50
2 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภาคอุตสาหกรรมกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (D-Workforce) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 92
3 ผลการดำเนินงานของสถาบันฯประจำ ไตรมาสที่4/2566 55
4 ผลการดำเนินงานของสถาบันฯประจำ ไตรมาสที่3/2566 139
5 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 5 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์กับแรงงาน (1)กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 344
6 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส (2)กิจกรรมเจตจำนงค์สุจริต 125
7 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส (2)กิจกรรม No Gift Policy 89
8 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อนุรักษ์สืบสานประเพณี และดำรงวิถีวัฒนธรรมไทย (2)กิจกรรม การร่วมทำบุญ ตักบาตร หรือร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญทางประเพณี 123
9 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อนุรักษ์สืบสานประเพณี และดำรงวิถีวัฒนธรรมไทย (1) กิจกรรม การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย / ผ้าพื้นเมือง 108
10 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ใช้ทรัพยากร ของรัฐ/วัสดุสำนักงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (1) กิจกรรมใช้แล้ว ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 134
11 การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เป้าหมายที่ 1 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รักษาวินัย ในการทำงานความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่ และการนัดหมาย (1) กิจกรรม พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน และสร้างทัศนคติ การตรงต่อต่อเวลา 135
12 แนวทางการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระยะสั้น พ.ศ. 2566 51