การแสดงผล

+
-

DiSDA เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่โดดเด่น (Best Practices)

10 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
นายนิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA) ร่วมกับ นายสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่น (Best Practices) ที่คัดเลือกโดยบริษัท Tris Corporation บริษัทที่ปรึกษาประเมินโครงการฯ ในงานการสัมมนาชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม Royal Maneeya B (M Floor) โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์