การแสดงผล

+
-

DiSDA ขอนำเสนอข้อมูลรายงานผลทั้ง 4 เรื่อง 4 แบบ 4 รส ไม่ซ้ำแน่นอน มาฝากกันอีกแล้วจ้าา

4 เม.ย. 2567 00:00:00

...
ผลการพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานในระหว่างไดรมาส 1-2 / 256
ผลการพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานทั้ง 4 ระดับ ดำเนินการโดยหน่วยฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจากข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลทั้ง 4 ระดับ (ทุกโครงการ) ในระบบ Data Center ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 9 เมษายน 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม จำนวน 2,833 คน ผ่านการฝึกอบรมรวม จำนวน 2,526 คน โดยแบ่งผลการดำเนินงานตามระดับทักษะ ดังนี้ 1. Advance Skill มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 476 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 409 คน 2. Intermediate Skill มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,247 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1,089 คน 3. Basic Skill มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  238 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน  227 คน 4. Fundamental Skill มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 872 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 801 คนอาจเป็นกราฟิกรูป 2 คน, แผนที่ และ ข้อความ
ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านดิจิทัล โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 6,216 คน ผ่านการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 1,869 คน โดยแบ่งผลการดำเนินงานเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. ดำเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 1,052  คน ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 495  คน 2. ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 5,164 คน ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 1,374 คนอาจเป็นกราฟิกรูป ข้อความพูดว่า "รายงานผลากาเสอนารปเนันเตวแคว ไตรมาสที่ 1-2/2567 2,144 สาขาที่เกี่ยวข้อง สาขา พนางานการใช้คอมพิวเตอร์(น (ประมวลผลคำ) พนักงานการใช้คอมผิวเตอร์ (ตารางทำการ) (การนำเสนอผลงาน) DISDA ??????????????????? 1,812 พนักงานการใช้คอมผิวเตอร์( ปักเียนไประกรมคอมผิวเตอร์(รทามาชี (ภาบาซี) ช่างช่อมไมโครคอมผิวเตอร์ ผู้ดูผลระบบเครือง่ามคอบผิวเตอร์ไม ไม่มีการทดสอน) ผู้เข้ารับการทดสอบ 6,216 คน ผู้ผ่านการทดสอบ 1,869 คน 745 461 ศูนย์ทดสอบฯ ดำเนินการ ผู้เข้ารับการทดสอบ รวม 5,164 คน ผู้ผ่านการทดสอบรวม1,374 1,374 คน 537 กรมดำเนินการ 259 166 693 พนักจานการใช้ ผู้เข้ารับการทดสอบ รวม 1,052 คน ผู้ผ่านการทดสอบรวม 495 คน รวม 133 พนักจานการใช้ 42 พนักงานการใช้ (ประบวลผลด้ำ) 36 พนักงานการใช้ คอบผิวเตอร์ 35 (ตารางทำการ) (การน้ำเสนอผลงาน) (กราพิท) 249 33 ช่างซ่อมไมโกร คอนผิวเตอร์ พนักจานการใช้ 199 นักเขียนโปรแกรม 135 130 (ฐานย้อมูล) 90 (ทาษายี) พนัทงานการใช้ คอนฟิวเตอร์ (ประมวลผลด้ำ) 21 พนักจานการใช้ คอนผิวเตอร์ (ตารางทำการ) ช่างซ่อม โมโคร คอนผิวเตอร์ พนักงานการใช้ ตอนผิวเตอร์ (การน้ำเสมอผลขาน)"
ผลการส่งสริมให้นายจ้างพัฒนาฝีมือให้กับลูกจ้างของตนด้วยหลักสูตรเทคโนโลสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ Data Center ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 27 มีนาคม 2567  สรุปได้ ดังนี้ 1. จำนวนสถานประกอบกิจการ 756 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวน 744 แห่ง และไม่ขึ้นทะเบียน สท.1 จำนวน 12 แห่ง ยื่นคำขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย จำนวน 1,610 คำขอ 2. จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 23,435 คน แบ่งเป็นการฝึกอบรมแบบปกติ จำนวน 22,314 คน ฝึกอบรมแบบออนไลน์ จำนวน 1,121 คน 3. สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมลูกจ้างของตนเอง จำนวน 20,915 คน และส่งฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น จำนวน 2,530 คน 4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจำนวน 7.92 ล้านบาทอาจเป็นกราฟิกรูป 1 คน, แผนที่ และ ข้อความพูดว่า "รยานอกาไรงารย่ข่่งทล่อาล ตาม W.S.U. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไตรมาสที่ 1-2/2567 DISDA ??????????????????????? คอเป้นต้อนบุตลเคอดิม่ AN คำขอที่ยิ่นขอรับรองหลักสูตร จำนวน 1,610 คำขอ On-site จำนวน 22,314 คน/ Online จำนวน 1,121 คน PDPA เป็นสถานประกอบกิจการที่ยั้คำางอ รับรองหลักสูตรและคำใช้จ่าย จำนวน 756 เพร่ง พื้นที่ดำเนินการ 40 ังหวัด (756 แห่ง ขึ้นทะเบียนสท สท.1 จำนวน 744 แห่ง ไม่ขั้นทะเบียน แห่ง P ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 23,435คน 23, คน ฝึกอบรมเง จำนวน 20,915 คน/ ส่งฝึก จำนวน 2,530 คน รับรองค่ำใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน7.92ล้านบาท จำนวน 7.92 ล้านบาท"
ผลการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนระบบการฝึกทักษะออนไลน์ DSD Online Training จากข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ Data Center ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 27 มีนาคม 2567  มีผู้สนใจเข้าชมหลักสูตรทั้งหมด 661,972 ครั้ง มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 63,601 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 19,828 คนอาจเป็นลายเส้นรูป 2 คน และ ข้อความ
??และนี่ก็เป็นสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลขอเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ได้ที่ Facebook #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #DSD #การฝึกทักษะออนไลน์ #DSDOnlineTraining #DiSDA #สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล