การแสดงผล

+
-

DiSDA x HR DSD x DDF x ICDL Thailand ร่วมกันพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับ Workforce Essentials แก่กำลังคนคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 มี.ค. 2567 14:11:17

...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างกลุ่มกำลังคนคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่ม DSD Talent ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล กล่าวปาฐกถา “ความสาคัญของกลุ่มกาลังคนคุณภาพด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ” และ รศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ผู้บริหารศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา บรรยายเรื่องการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลด้วยการพัฒนาทักษะดิจิทัล: ความสาเร็จจากแนวทางและกระบวนการมาตรฐานสากล ICDL” อีกด้วย