การแสดงผล

+
-

ฝึกทักษะออนไลน์

 
DSD Online Training
 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้
 
สำหรับผู้สนใจ Upskill ทักษะการจัดการและการนำเสนอข้อมูล (Data management & visualization)
 
รวมถึงการสร้าง Dashboard visualization เพื่อการนำเสนอที่สามารถเข้าใจง่ายๆ   
 
เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์ 2 หัวข้อได้แก่เรื่อง
 
1. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI >>  Click
 
2. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel>> Click
 
2 หัวข้อเรื่องในหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office 
 
DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
 
 สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 
 
 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย