การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรม

25 ส.ค. 2565 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร รับสมัครฝึกอบรม

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล” จำนวน ๑๘ ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สัญชาติไทย อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
  2. เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ หรือผู้มีรายได้น้อย หรือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  3. อยู่โซนพื้นที่ห่างไกลจากจุดที่มีการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โซน C และ C+ ตามรายละเอียดของ สำนักงาน กสทช.
  4. สามารถฝึกอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

ฝึกอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 จำนวน 3 รุ่น

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม อ.เมือง จ.ชุมพร

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนท่าแซะรัชดา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จำนวน ๒๐ คน/รุ่น มีเบี้ยเลี้ยง และอาหารว่างให้ในวันอบรม

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘๙๗๓๑๖๗๑๓ /๐๘๓๑๙๔๗๖๖๗