การแสดงผล

+
-

รับสมัุครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นวิทยากรภายนอกดำเนินการฝึก

14 ต.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นวิทยากรนอกดำเนินการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ในประเภทหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือ และการฝึกอาชีพเสริม รายละเอียดดังภาพ